BDSwiss

Iakses ang higit na 250 underlying na instrumento mula sa 5 klase ng asset sa ilan sa mga mapagkumpitensyang kondisyon

Mga Corporate Account

Kailanman ay hindi naging kasindali ang pagbukas ng isang corporate account sa BDSwiss! Sadyang idinisenyo ang mga corporate account upang maging angkop sa mga legal o rehistradong korporasyong nagnanais na pakinabangan ang mga premyadong kondisyon sa pangangalakal ng BDSwiss. Kasama ang Corporate Account ng BDSwiss, ang mga korporasyon ay maaaring mangalakal ng iba’t-ibang mga instrumento sa pangangalakal, makaakses ng optimized liquidity at makatamasa ng 24/5 na dedikadong suporta.


May panganib sa iyong kapital

Paano magbukas ng isang corporate account

Para magbukas ng isang corporate account, kailangan ninyong punan ang isang sapilitang palatanungan na sumasaklaw sa mahalagang impormasyon na nauugnay sa inyong account. Sa sandaling kumpleto na iyon, susuriin namin ang inyong aplikasyon.

Kapag naaprubahan ang inyong account, bubuksan namin ang inyong corporate account at magkakaroon kayo ng ganap na akses sa dashboard ng kliyente.

Mga dokumentong kinakailangan para magbukas ng isang corporate account

Sertipiko ng Inkorporasyon

Sertipiko ng Mga Direktor at Kalihim

Deklarasyon ng UBO

Sertipiko ng Rehistradong Tanggapan: (kung mayroon man)

Memorandum at Mga Artikulo ng Kapisanan ng Kompanya (kung mayroon man)

Sertipiko ng Magandang Kalagayan o kamakailang sipi mula sa rehistro ng kompanya kung mas matanda na sa isang taon ang kompanya

Sertipiko ng Mga Rehistradong Aksiyonista (kung ang beneficial owner at/o kinatawan ay isang kompanya, mangyaring ibigay ang kanilang mga corporate na dokumento.)

Isang pagpapasiya ng Lupon ng Mga Direktor para sa pagbukas ng isang account sa pangangalakal sa BDSwiss at kung kanino sila nagbibigay ng awtoridad para patakbuhin ang account sa pangangalakal.

Ganap na dokumentasyong KYC para sa lahat ng Mga Direktor at Aksiyonistang may hawak ng 25% o higit pa sa Kompanya. Nang espesipiko:

Katibayan ng Pagkakakilanlan: isang certified true copy ng pasaporte ng (mga) tao (na may kabilang na litrato at halimbawa ng lagda) na magpapatakbo sa account sa pangangalakal. Dapat balido at malinaw na nababasa ang dokumento.

Katibayan ng Tirahan: isang kamakailang kopya ng isang bill ng tubig o bill ng gas o bill ng kuryente o isang pahayag ng bangko na ipinagkaloob sa pangalan ng (mga) taong iyon, na nagpapatunay sa kanyang permanenteng address at hindi mas luma sa tatlong (3) buwan.

Tandaan: Kung ang beneficial owner ay iba pang kompanya, mangyaring ibigay ang mga corporate na documento (katulad ng nakalista sa itaas) ng ultimate owner.

Mga Uri ng Account

Sa BDSwiss, nag-aalok kami ng mga uri ng account na naaangkop sa mangangalakal ng lahat ng antas. Maaaring pumili ang aming mga tagahawak ng corporate account ng isang account na pinakabagay sa kanilang mga pangangailangan. Para ihambing ang mga tampok na inaalok ng aming iba’t-ibang uri ng account, mag-click dito.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.